นโยบายการรักษาความลับของลูกค้า

นโยบายการรักษาความลับของลูกค้า

บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ เป็นความลับอย่างเคร่งครัด บริษัทไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลอันจำเป็นต่อการค้า ซึ่งได้ให้ลูกค้าเป็นผู้บันทึกข้อมูลในเว็บนี้เท่านั้น